Country Info

The United States of America

สหราชอาณาจักร ( United Kingdom , UK) ประกอบด้วย ประเทศ 4 ประเทศคือ England, Northern Ireland, Scotland และ Wales ซึ่งคนไทยมักจะเรียกรวมกันว่า ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่จัดว่าเป็นศูนย์กลางของทวีปยุโรปทั้งในด้านการเงิน เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และการศึกษา เป็นที่รู้กันดีว่าระบบการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติในอังกฤษ เป็นระบบที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในโลก โดยคุณวุฒิและวุฒิบัตรต่างๆที่ได้รับจากสถาบันซึ่งรับรองโดยรัฐบาลของอังกฤษ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆ นักศึกษาสามารถทำความรู้จักวัฒนธรรมที่หลากหลายจากนัก ศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ และเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมอังกฤษอันเป็นวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ ในช่วงวันหยุดนักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศในกลุ่มยุโรป ได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านระบบขนส่งสาธารณะ โดยใช้เพียงวีซ่านักเรียนที่ถืออยู่เท่านั้น นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่อนุญาติให้นักศึกษาทำงานเพื่อหา ประสบการณ์ในระหว่างการเรียนได้อย่างถูกกฏหมายได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอนุญาติให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้อย่างถูกกฏหมายใน ประเทศอังกฤษ สูงสุดถึงสองปี ที่นี่จึงเปรียบเสมือน One Stop Service ที่มอบทั้งการศึกษา ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานให้กับนักศึกษาได้ในที่เดียวกัน


 

เมืองที่แนะนำ ไปศึกษาต่อ

London
Cambridge
Brighton
Oxford
Bournemouth
Scarborough
Manchester
Exeter
New Castle
leeds
York
Harrogate
Liverpool

Language School

สถาบันภาษา

UK-language-school

UK Langauge School

กุญแจสำคัญในการศึกษาต่อต่างประเทศ คือ การเรียนภาษา โดยเฉพาะการเรียนภาษาในท้องถิ่นที่พูดภาษานั้นๆ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลเร็ว มีความมั่นใจ ทั้งการพูดและการเขียน

  • TWE แนะนำหลักสูตรหลากหลายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพสูง โดยสถาบันภาษาที่ TWE เป็นตัวแทนนั้นล้วนผ่านการคัดเลือก ไปเยี่ยมโรงเรียน อีกทั้งตั้งอยู่ในเมืองและทำเลที่น่าอยู่ ปลอดภัย ซึ่งน้องๆจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน
  • สถาบันภาษาส่วนมากจะเปิดรอบปีค่ะ ทั่วไปจะเปิดทุกวันจันทร์ หรือ ต้นเดือน ผู้สนใจสามารถติดต่อ TWE เพื่อเลือกสถาบัน วางแผนและวัตถุประสงค์การเรียน พิจารณางบประมาณ และวันเวลาไป/กลับ เป็นต้น

ตัวอย่างสถาบันภาษาคุณภาพบางส่วนของเรา เช่น

Colleges Universities

UK College/University

โดยทั่วไปภาคการศึกษาในสหราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ  

ภาค

เดือนที่เปิดเรียน

ภาคต้น (Autumn term)
ภาคปลาย (Summer term)
ภาคกลาง (Spring term)
กลางเดือนมกราคม – ปลายเดือนมีนาคม
ภาคปลาย (Summer term)
ปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยส่วนมากจะเปิดรับนักศึกษาช่วงเดือนกันยายน
การศึกษาระดับปริญญาตรี จะใช้เวลาการศึกษาทั้งหมด 3 ปี แต่นักเรียนไทยส่วนมากต้องลงหลักสูตรปูพื้นฐานทางด้านภาษาและวิชาการก่อน ซึ่งเรียกว่า Foundation Course รวมระยะเวลา 4 ปีการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาโท โดยส่วนมากจะเป็นหลักสูตร 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนบางคนที่คะแนนทางภาษาไม่ถึงเกณฑ์ หรือ ต้องการปูพื้นฐานสาขาวิชาที่ที่เรียนต่างกันมา ควรลงหลักสูตร Pre-Master หรือ Graduate Diploma เพิ่มเติม

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาที่สหราชอาณาจักรแล้ว สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีก 2 ปี

สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี (Undergraduate) รวมทั้งระดับที่สูงขึ้น (Postgraduate) TWE ได้คัดเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจและมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าที่ ครอบคลุมทุกสาขาและความสนใจ โดยผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาควรมีการวางแผนการศึกษาอย่างน้อย 6 – 12 เดือน เพื่อเตรียมตัวให้ตรงกับคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย /วิทยาลัยกำหนด และเวลาในการดำเนินการสมัครเรียน

 

TWE ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยบางส่วนที่น่าสนใจ ดังนี้คะ

คะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์จะทำอย่างไร ถึงจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้

โปรแกรมการศึกษาต่อ Pathway เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี และโทในประเทศอังกฤษ ในกรณีคะแนน GPA และ IELTS ไม่ถึงเกณฑ์จะทำอย่างไร ถึงจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้ หรือเรียนต่อต่างสาขาวิชา สามารถลงเรียนหลักสูตรต่างๆกับสถาบันเช่น Kaplan , INTO ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร โดยนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรนั้นๆตามเงื่อนไขจะได้รับ
การรับประกันการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง

หลักสูตรสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ทันที

1. Foundation Program หลักสูตร 1 ปีการศึกษา (9 เดือน) สำหรับผู้จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะได้รับประกันการเข้าศึกษาต่อปีที่1 ทันที ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างเรียน
2. Diploma Program หลักสูตรนี้เทียบเท่าหลักสูตรในชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีคะแนน GPA ม.6 ดี หรือ จบชั้นปีที่ 1 จากเมืองไทยมาแล้ว จะสามารถลงเรียนหลักสูตร Diploma เมื่อสำเร็จหลักสูตรตามเงื่อนไข จะสามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาตรีได้ทันที

หลักสูตรสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ทันที

1. Graduate Diploma Program หลักสูตรระยะเวลา 6 หรือ 9 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร โดยนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทปีที่ 1 ทันที

นักเรียนสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร foundation,Diploma และ Graduate Diploma ได้ในมหาวิทยาลัยด้านล่าง (กรุณาคลิกที่ชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อดูรายละเอียดมหาวิทยาลัย และปริญญาที่ได้รับ)

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรม Pathway

มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

clip_image002_0005
City University
Business ,Law ,Political
Social Science
Economics
Science and Engineering
Business ,Law
Social Science
Science and Engineering
 
clip_image004_0003
University of Glasgow
Business ,Law ,Political
Social Science
Economics
Science and Engineering
Business ,Law
Science and Engineering
 
clip_image006_0003
University of Liverpool
Business ,Law ,Political
Social Science
Economics
Science and Engineering
Business ,Law
Social Science
Science and Engineering
 
clip_image008_0002
University of Southhamton
Business ,Law ,Political
Social Science
Economics
Science and Engineering
Business ,Law
Social Science
Science and Engineering
 
clip_image010_0002
Nottingham Trent University
Business ,Law ,Political
Social Science
Computing
Science and Engineering
Art and Design
Media and Communications
Business ,Law
Computing
Gallery, Museum and Heritage Management
Journalism, Media and Communications
Legal Studies
 
 
clip_image012_0002
University of Sheffield
Business ,Law ,Political
Social Science
Economics
Science and Engineering
Business, Law and Social Sciences
Science and Engineering
 
 
clip_image014
University of East Anglia
Business ,Law ,Political
Social Science
Computing
Science and Engineering
Art and Design
Media and Communications
Law
Political, Social, International studies
Business
Economics
 
clip_image016_0000
University of Manchester
Business ,Law ,Political
Social Science
Economics
Science and Engineering
Art and Design
Media and Communications
 
clip_image018_0000
 
University of Exeter
Business ,Law ,Political
Social Science
Economics
Science and Engineering
Accounting and Finance
Business and Accounting
Business and Management
Business Economics Business Studies
clip_image019
Newcastle University
Business ,Law ,Political
Social Science
Economics
Science and Engineering
Health, Psysical Sciences
Business and Social Sciences
Computing Sciences
Political, Social, International studies
 
 
clip_image021
Glasgow Caledonian University
Business ,Law ,Political
Science and Engineering
Health, Psysical Sciences
 
Business ,Law
English Business ,Engineering, Computing and Creative Industries
Science and Engineering
 
 
 
 
clip_image023
 
University of Bradford
Business, Management, Accounting, Economics, Humanities, Law
MA Finance, Accounting and Management MA
International Business and Management MA
Marketing and Management MA
Human Resource Management MA
International Development Management
MSc International Economics
clip_image025
Liverpool John Moore's University
Business, Management, Accounting, Economics, Humanities, Law
MSc International Accounting and Finance
MSc International Banking and Finance
MBA Master of Business Administration
MBS Business Studies
MA Marketing
 
 
clip_image027
 
Manchester Metropolitan University
Business, Management, Accounting, Economics, Humanities, Law
Business Management
MSc Clothing Product Development
MSc Financial Management
MSc Hospitality Management
MSc Marketing Management
MSc Organisational Change and Development
MA Strategic Consumer Marketing
 
clip_image029
The University of Salford
Business, Management, Accounting, Economics, Humanities, Law
MSc Corporate Finance MSc Financial Services Management MSc Managing Business with IT MSc International Business MSc Marketing MA Tourism Management MSc Managing Information Technology MA Chinese/English/Chinese Translating with Interpreting MSc Economics MA Money, Banking and Finance MBA Master of Business Administration MA Leisure Management
clip_image031
Sheffield Hallam University
Business, Management, Accounting, Economics, Humanities, Law
 
clip_image032
University of Huddersfield
Business, Management, Accounting, Economics, Humanities, Law
Accounting and Finance
MSc Marketing
MBA Master of Business Administration
clip_image034
 
 
University of Leeds
Business, Management, Accounting, Economics, Humanities, Law
Health Management, Planning and Policy
MA Hospital Management
MA Management and Leadership

 

นอกจากนี้ TWE ยังให้บริการการสมัคร และแนะแนวมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้คือ

High School

UK Schools

    • เป็นโอกาสดีที่จะวางรากฐานภาษาสำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยม เพื่อฝึกฝนด้านการปรับตัว เสริมสร้างระเบียบวินัย และขยายโลกทัศน์ เพื่อเตรียมตัวให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป
    • TWE เป็นตัวแทนช่วยเลือกสรรโรงเรียนมัธยมระดับแนวหน้า ที่ได้มาตรฐานทั้งแบบประจำ/ไป- กลับ แบบ สห หรือแยกชาย-หญิง รวมทั้งของรัฐบาลและเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล
    • ภาคการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาค ส่วนใหญ่จะเปิดรับนักศึกษาใหม่เฉพาะในภาคต้น (Autumn term)

ภาค

เดือนที่เปิดเรียน

ภาคต้น (Autumn term)
ปลายเดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม
ภาคกลาง (Spring term)
กลางเดือนมกราคม – ปลายเดือนมีนาคม
ภาคปลาย (Summer term)
ปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนกรกฎาคม


ตัวอย่างบางแห่งโรงเรียนที่ขอแนะนำ

Harrogate Ladie's College

โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนระดับแนวหน้าของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1893 นับเป็นโรงเรียนที่ผลิตกุลสตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย ตั้งอยู่บริเวณ "golden triangle" ระหว่างเมือง Leeds-Harrogate-York สภาพแวดล้อมรอบข้างดูสวยงาม สะอาดตา และสงบเหมาะแก่การเรียน บรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

เปิดรับนักเรียนหญิงตั้งแต่อายุ 11-18 ปี ทั้งแบบประจำ และไป- กลับ

Summer uk-p7

คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยมด้วยสถิตินักเรียนที่จบ A - Level ได้คะแนนเกรด Aและ B สูงถึง 80 %

Summer uk-p9

นอกจากนี้นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ชมรม และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญๆ ทำให้พัฒนาการใช้ภาษา เรียนรู้การปรับตัว ช่วยเหลือตนเอง และเข้าสังคมได้อย่างรวดเร็ว

Planting for academic growth. Standing alone strong and free


Visit School Website at: www.hlc.org.uk

สนใจเข้าเรียนที่ Harrogate Ladie's College หรือ โรงเรียนอื่นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TWE คะ

Study and Work/Internship

เตรียมพบ โครงการ Study and Work และ Internship in UK ที่ให้ได้ทั้งประสบการณ์การทำงานอันมีคุณค่าและการฝึกภาษาอังกฤษได้เร็วๆนี้

Hot Promotion!

Stafford House School of English
stafford house logostafford-house.jpg

โปรโมชั่นใหม่ล่าสุด ส่วนลดค่าเรียน 20% - เรียนภาษากับสถาบันภาษาคุณภาพ Stafford House School of English ที่เน้นการเรียนการสอนแบบใกล้ชิด คลาสเล็กไม่เกิน 10 คน มี 3 สาขาใน UK และ 1 สาขา ใน USA

UK- มีให้เลือกเรียน ทั้ง เมือง London สุดฮิป , Brighton เมืองตากอากาศริมทะเล หรือที่ Canterbury เมืองประวัติศาสตร์สุดคลาสสิค

USA - เรียนในเมืองการศึกษา ณ เมือง Boston เมืองที่มี U ดังอยู่มากมายทั้ง MIT, Harvard and Boston College สวยงามและปลอดภัยเหมาะกับการเรียนรู้สุดๆ

ตัวอย่างเช่นเมื่อลงเรียน Intensive English Course 12 สัปดาห์ ที่ Boston จาก $3,600 ลด 20 % เหลือ 2,880 น้องๆประหยัดได้ถึง $720 หรือ 23,760 บาทเลยทีเดียวคะ ที่นี่มีคอร์สให้เรียนหลากหลายรวมถึงคอร์สเตรียมสอบต่างๆ สอบถามรายละเอียดคอร์สต่างๆและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TWE คะ

เงื่อนไข

ส่วนลดนี้สำหรับ สำหรับนักเรียนไทยที่สมัครผ่าน TWE และสมัครก่อน 31 ธันวาคม 2014 เท่านั้นนะคะ

onlineap2