Country Info

Canada

ทำไมถึงเลือกประเทศแคนาดา เนื่องจากแคนาดาได้รับการจัดอันดับจากสหประชาชาติ ให้เป็นประเทศที่น่าอยู่และประชากรมีคุณภาพชีวิตดี เป็นอันดับหนึ่งในสิบของโลก ดังนั้นประเทศแคนาดาจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาและนักท่องเที่ยวเป็นอย่าง มาก นอกจากนี้สภาพภูมิประเทศที่สวยงามของคาบสมุทรชายฝั่งตะวันตก ภูมิอากาศที่อุ่นสบาย ธรรมชาติอันงดงาม และโอกาสที่ดีเลิศทางการศึกษา กับราคาที่ย่อมเยาก็เป็นแรงจูงใจที่ดีอีกประการหนึ่งเช่นกัน

 

เมืองที่แนะนำ ไปศึกษาต่อ

Vancouver
Toronto
Victoria
 • กุญแจสำคัญในการศึกษาต่อต่างประเทศ คือ การเรียนภาษา โดยเฉพาะการเรียนภาษาในท้องถิ่นที่พูดภาษานั้นๆ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลเร็ว มีความมั่นใจ ทั้งการพูดและการเขียน
  TWE แนะนำหลักสูตรหลากหลายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพสูง โดยสถาบันภาษาที่ TWE เป็นตัวแทนนั้นล้วนมีชื่อเสียง อีกทั้งตั้งอยู่ในเมืองที่น่าอยู่ และปลอดภัย
 • สถาบันภาษาส่วนมากจะเปิดรอบปีค่ะ ส่วนมากจะเปิดทุกวันจันทร์ หรือ ต้นเดือน ผู้สนใจสามารถติดต่อ TWE เพื่อเลือกสถาบัน วางแผนการเรียน พิจารณางบประมาณ และวันเวลาไป/กลับ เป็นต้น
 • ตัวอย่างสถาบันภาษาบางส่วนของเรา

Language School

สถาบันภาษา

Langauge School

Language Schools (สถาบันภาษา) ตัวอย่างเพียงบางสถาบันตามรายชื่อด้านล่าง

Colleges Universities

UK College/University

โดยทั่วไปภาคการศึกษาในสหราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ

ภาค

เดือนที่เปิดเรียน

ภาคต้น (Autumn term)
ภาคปลาย (Summer term)
ภาคกลาง (Spring term)
กลางเดือนมกราคม – ปลายเดือนมีนาคม
ภาคปลาย (Summer term)
ปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยส่วนมากจะเปิดรับนักศึกษาช่วงเดือนกันยายน
การศึกษาระดับปริญญาตรี จะใช้เวลาการศึกษาทั้งหมด 3 ปี แต่นักเรียนไทยส่วนมากต้องลงหลักสูตรปูพื้นฐานทางด้านภาษาและวิชาการก่อน ซึ่งเรียกว่า Foundation Course รวมระยะเวลา 4 ปีการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาโท โดยส่วนมากจะเป็นหลักสูตร 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนบางคนที่คะแนนทางภาษาไม่ถึงเกณฑ์ หรือ ต้องการปูพื้นฐานสาขาวิชาที่ที่เรียนต่างกันมา ควรลงหลักสูตร Pre-Master หรือ Graduate Diploma เพิ่มเติม

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาที่สหราชอาณาจักรแล้ว สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีก 2 ปี

สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี (Undergraduate) รวมทั้งระดับที่สูงขึ้น (Postgraduate) TWE ได้คัดเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจและมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าที่ ครอบคลุมทุกสาขาและความสนใจ โดยผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาควรมีการวางแผนการศึกษาอย่างน้อย 6 – 12 เดือน เพื่อเตรียมตัวให้ตรงกับคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย /วิทยาลัยกำหนด และเวลาในการดำเนินการสมัครเรียน

TWE ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยบางส่วนที่น่าสนใจ ดังนี้คะ

คะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์จะทำอย่างไร ถึงจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้

โปรแกรมการศึกษาต่อ Pathway เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี และโทในประเทศอังกฤษ ในกรณีคะแนน GPA และ IELTS ไม่ถึงเกณฑ์จะทำอย่างไร ถึงจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้ หรือเรียนต่อต่างสาขาวิชา สามารถลงเรียนหลักสูตรต่างๆกับสถาบันเช่น Kaplan , INTO ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร โดยนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรนั้นๆตามเงื่อนไขจะได้รับ
การรับประกันการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง

หลักสูตรสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ทันที

1. Foundation Program หลักสูตร 1 ปีการศึกษา (9 เดือน) สำหรับผู้จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะได้รับประกันการเข้าศึกษาต่อปีที่1 ทันที ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างเรียน
2. Diploma Program หลักสูตรนี้เทียบเท่าหลักสูตรในชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีคะแนน GPA ม.6 ดี หรือ จบชั้นปีที่ 1 จากเมืองไทยมาแล้ว จะสามารถลงเรียนหลักสูตร Diploma เมื่อสำเร็จหลักสูตรตามเงื่อนไข จะสามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาตรีได้ทันที

หลักสูตรสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ทันที

1. Graduate Diploma Program หลักสูตรระยะเวลา 6 หรือ 9 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร โดยนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทปีที่ 1 ทันที

นักเรียนสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร foundation,Diploma และ Graduate Diploma ได้ในมหาวิทยาลัยด้านล่าง (กรุณาคลิกที่ชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อดูรายละเอียดมหาวิทยาลัย และปริญญาที่ได้รับ)

นอกจากนี้ TWE ยังให้บริการการสมัคร และแนะแนวมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้คือ

High School

Canada High School

 

 

เป็นโอกาสดีที่จะวางรากฐานภาษาสำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยม เพื่อฝึกฝนด้านการปรับตัว เสริมสร้างระเบียบวินัย และขยายโลกทัศน์ เพื่อเตรียมตัวให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป TWE เป็นตัวแทนช่วยเลือกสรรโรงเรียนมัธยมระดับแนวหน้า ที่ได้มาตรฐานทั้งแบบประจำ/ไป- กลับ รวมทั้งของรัฐบาลและเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล

ตัวอย่างโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ TWE เป็นตัวแทน

delta

Delta School
DistrictYour Gate way to Canadian Education

Delta School District เป็นกลุ่มโรงเรียนจำนวน 31 แห่ง ประกอบไปด้วย elementary school 24 แห่ง และ Secondary School 7 แห่ง กระจายอยู่ไม่ห่างกันในประเทศแคนาดา มีนักเรียนทั้งชาวแคนาดา และนักเรียนนานาชาติกว่า 16,000 คน

นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี พร้อมมีคณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้จากสถิติจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก Delta School District จะได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ทั้งมหาวิทยาลัยภายใน และภายนอกประเทศแคนาดา

4 Schools from 31 Delta School District

  

{highslide}images/canada/buschool[1].jpg{/highslide} {highslide}images/canada/Delta2.jpg{/highslide}
{highslide}images/canada/Pinewood-327[1].jpg{/highslide} {highslide}images/canada/Seaquam.jpg{/highslide}

Visit School Website at: www.deltasd.bc.ca

สนใจเข้าเรียนที่ Delta School District หรือ โรงเรียนอื่นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TWE คะ

นอกจากนี้ยังมีสถาบันภาษาที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ในหลายเมือง น้องๆ สนใจเรียนที่ไหน หลักสูตรใด อย่าลังเลที่จะโทรมาสอบถามได้ที่ TWE เบอร์ 02 -2552237 -8

Study and Work/ Internship

Greystone college co-op programs

โปรแกรมเรียน + ทำงาน โดยสถาบันชั้นนำของแคนาดา มุ่งฝึกวิชาชีพควบคู่ไปกับการเก็บประสบการณ์การทำงานจริง

Work & Study Canada เรียนและทำงาน แบบได้รับค่าจ้าง ( Co-op Programme) และ แบบทำงานอาสาสมัคร (Volunteer Programme)

GreyStone College เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาเป็นโรงเรียนในเครือของ ILSC เปิดสอนระดับ Diploma และ Certificate ทางด้าน Business, Hospitality และ TESOL นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร Diploma จาก Greystone College สามารถเสริมประสบการณ์ด้วยการ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 รูปแบบคือ

 1. การทำงานแบบได้รับค่าจ้าง ( Co-op Programme) เป็นงานภาคส่วนการบริการ การโรงแรม ร้านอาหาร
 2. การทำงานอาสาสมัครไม่ได้รับค่าจ้าง (Volunteer Programme) สามารถเลือกสมัครงานที่ตนเองสนใจ ในธุรกิจที่ตนเองต้องการเก็บประสบการณ์การทำงานเพื่อต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพ ผ่านทางJob Center ของ Greystone College

รายละเอียดโครงการ

 1. นักเรียน Greystone College สามารถทำงาน part-time ในช่วงเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 2. โปรแกรม co-op ของ Greystone College มุ่งเน้นที่การเตรียมตัวก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน โดยจะมีการเรียนในห้องเรียนทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมทางภาษา พร้อมทั้งมีการสรุปการเรียนรู้หลังการฝึกงาน โดยการกลับมาเรียนอีก 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นช่วงฝึกงาน ตารางเรียนจะมีลักษณะดังนี้คือ: เรียน 24 สัปดาห์ + ทำงาน 24 สัปดาห์ + เรียน 2 สัปดาห์
 3. นักเรียนที่ต้องการสมัคร Co-op Greystone College จะต้องมีระดับภาษาตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด โดยจะเริ่มรับนักเรียนที่มีภาษาตั้งแต่ B4 เป็นต้นไปหากนักเรียนยังมีระดับภาษาไม่ถึงเกณฑ์สามารถลงเรียนภาษาที่ ILSC เพื่อไต่ระดับก่อนในช่วงแรก นักเรียนสามารถขอทำ online test ก่อนสมัคร โดยติดต่อขอรายละเอียดได้จาก TWE ค่ะ
 4. สำหรับโปรแกรม co-op ในช่วงฝึกงานนักเรียนจะมี 2 ทางเลือก คือ หางานเอง หรือ ให้ Greystone College จัดหางานให้ โดยเป็นงานแบบได้ค่าตอบแทนสามารถดูรายละเอียดของ JOB AREAS ได้จากเจ้าหน้าที่ TWE
 5. สำหรับนักเรียนที่อยากทำงานแบบ Volunteer Work Experience หรือ งานที่ใช้ skill job ต่างๆที่ตรงกับสายงานของตนเอง หรืออยากฝึกงานในธุรกิจที่ตนเองสนใจแต่ไม่ได้ค่าตอบแทน Greystone college สามารถสมัครโปรแกรม Advanced Diploma in Business Administration with VWE ซึ่งนักเรียนจะได้เรียน 40 สัปดาห์ + ทำงานแบบไม่มีค่าตอบแทน 12 สัปดาห์ (โปรแกรมนี้นักเรียนจะต้องให้โรงเรียนจัดหางานให้เท่านั้น มีค่าบริการ $825)
 6. นักเรียนที่ลงเรียน Greystone College โปรแกรมที่มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 24 สัปดาห์ จะเสียค่าเรียนเท่ากับค่าเรียนภาษา ILSC Canada Full-Time Intensive หรือ นักเรียนที่ลงเรียนภาษาโปรแกรม Full-Time Intensive ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ สามารถโอนย้ายเวลาเรียนที่มีไปเรียนที่ Greystone College ได้โดยไม่เสียค่าเรียนเพิ่ม จ่ายเพิ่มแต่ค่า Text Book ทั้งนี้จะต้องมีระดับภาษาถึงเกณฑ์ที่ Greystone College กำหนด

LANGUAGE ENTRY LEVELS AT GREYSTONE COLLEGE

Language Level

Tourism Programs

Business Programs

B4 – I1 Diploma in Customer Service Co-op 50 weeks (24 wks studies + 24 wks co-op + 2 wks tutorial) Diploma in Office Administration Co-op 50 weeks (24 wks studies + 24 wks co-op + 2 wks tutorial)
I2 – I4 Tourism and Hospitality Co-op Diploma 74 weeks (36 wks studies + 36 wks co-op + 2 wks tutorial) Diploma in Administration in Business Co-op 50 weeks (24 wks studies + 24 wks co-op + 2 wks tutorial)
A1+ - Diploma in International Business Management Co-op 50 weeks (24 wks studies + 24 wks co-op + 2 wks tutorial)
A1+ - Diploma in Business Administration with VWE 52 weeks (40 wks studies + 12 wks unpaid work experience)

Hot Promotion!

ILAC

โปรโมชั่นสุดพิเศษเรียนภาษาส่งท้ายปี @ Canada

ILAC International Language Academy of Canada

เรียนภาษาในแคนาดา เริ่มต้นเพียง 30,000 ต่อเดือน

เรียนกับ ILAC Voted #1 English Language School in Canada สถาบันที่ได้รับการยอมรับและมีนักเรียนพึงพอใจในคุณภาพการเรียนการสอนเป็นอันดับ 1 ของแคนาดา เดินทางสะดวก อุปกรณ์การสอนและห้องเรียนทันสมัย คุณครูสอนด้วยความใส่ใจ สนุก เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง

ต่อที่ 1  ลด20% ทุกคอร์สเมื่อลงเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป เริ่มต้นเพียง 29,000 บาทต่อเดือน (268 CAD x 4 สัปดาห์ x อัตราแลกเปลี่ยน 27 บาท/CAD)

ต่อที่ 2 ฟรี ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

โปรโมชั่นพิเศษเมื่อสมัครผ่าน TWE เท่านั้น โดยสมัครได้ตั้งแต่ November 01 – December 31, 2015

สนใจติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือโทร 02-255-2237

 

onlineap2