EXCHANGE PROGRAMME ACADEMIC YEAR IN USA

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อการศึกษาระดับมัธยมในสหรัฐอเมริกา

exchange

TWE ได้รับสิทธิให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนอเมริกันในโรงเรียนมัธยมของรัฐ ทั้งนี้เยาวชนจะได้รับการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์กรเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา
นักเรียนจะเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งยินดีต้อนรับและให้ความดูแลเยาวชนไทย เสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว นับเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และสร้างสมประสบการณ์ในต่างแดน อีกทั้งได้เรียนรู้ภาษา และขยายโลกทัศน์ให้กว้างไกล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตและแข่งขันต่อไป

 {highslide}exchange/exchange3.jpg{/highslide} {highslide}exchange/P1090120.jpg{/highslide}

 

 

TWE ดำเนินงานด้านแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 30 ปีและได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการรับรอง และอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา คือ The United States Information Agency (USIA)ให้คัดเลือกเยาวชนไทย เป็นตัวแทน ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปี

{highslide}exchange/exchange2.jpg{/highslide}{highslide}exchange/4550_1104338260479_1587420008_233497_5067187_n.jpg{/highslide}

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้สิทธิ์ลาเรียน และเทียบชั้นเรียนเมื่อกลับมา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Council Standards for International Education Travel & Exchange Program (CSIET)

 

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4,5
2. อายุตั้งแต่ 15 – 18 ปี
3. คะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. มีความประพฤติดีและตั้งใจจริง
5. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ตัดสิน 75 %
6. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

การสมัคร

นักเรียนสมัครด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารโดยทางแฟกซ์ ณ ที่ทำการ TWE กรุงเทพ และ เชียงใหม่

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ
2. ผลการเรียนปีที่ผ่านมา
3. ค่าสมัครสอบ 300 บาท

ขั้นตอนการคัดเลือกและดำเนินการ

ลำดับที่
เดือน
กิจกรรม
1
สิงหาคม
สอบภาษาอังกฤษ - SLEP TEST
2
กันยายน
ประกาศผลสอบ เยาวชนและผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท
3
ตุลาคม
เยาวชนรับใบสมัคร ส่งเอกสารการเรียน และกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
4
ธันวาคม
TWE รับเอกสารและส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานใน USA เพื่อจัดหาโรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ต่อไป
5
มกราคม - เมษายน
ผู้ปกครองชำระเงินเข้าร่วมโครงการ 3-4 งวด
6
พฤษภาคม
TWE จัดอบรมเตรียมความพร้อม 3 คืน 4 วัน
7
มิถุนายน
TWE รวบรวมเอกสารและยื่นขอ J-1 VISA
8
กรกฎาคม
เยาวชนเข้ารับการสัมภาษณ์จากกงสุลอเมริกัน
9
สิงหาคม
TWE นำเยาวชนสู่ USA แล้วแยกย้ายสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละเมือง
10
มิถุนายน
TWE จัดต้อนรับเมื่อเยาวชนกลับสู่ประเทศไทย

การเดินทาง

เยาวชนต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยผ่านการสอบคัดเลือกตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าเรียนในเดือนสิงหาคมของทุกปี
 

การประสานงาน

1. TWE ติดต่อกับเยาวชนตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็นที่ปรึกษาให้ผู้ปกครอง
3. ประสานงานกับหน่วยงาน และโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงการ
 

ค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา

สำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมของรัฐ ดังนั้นเยาวชนที่ได้รับเลือกเข้าโครงการจึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปกติ
 

อัตรานี้รวม (ไม่รวมค่าลงทะเบียน)

1. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร การดูแล และให้คำปรึกษาตลอดโครงการ
2. ค่าดำเนินการในองกรค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน
3. การดูแลและให้คำปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา
4. การประสานงานระหว่างผู้ปกครองในประเทศไทย และองค์การในประเทศสหรัฐอเมริกา
5. การประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
6. การขอวีซ่า J-1 และค่าธรรมเนียม
7. การปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
8. ปัจฉิมนิเทศ เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย
 
{highslide}exchange/IMG_2880.JPG{/highslide}
 

**ติดตามผล ช่วยแก้ปัญหาและติดต่อผู้ปกครองตลอดโครงการฯ
ไปตามฝัน 1 ปี กับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า**


 
“….”
 
“หลานๆประสบความสำเร็จจากโครงการแลกเปลี่ยนนี้ เมื่อเขากลับมาสามารถทำคะแนนยอดเยี่ยมทุกวิชา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้ง สิ่งนี้สำคัญเพราะในอนาคตจะต้องติดต่อกับต่างชาติตลอด”
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
กงสุลกิตติมศักดิ์ ฟินแลนด์, เชียงใหม่
 
“ได้ทำตามที่เราชอบ พบเห็นสิ่งแปลกใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และความเอื้ออารีของคนอเมริกัน
ตรอน อรรถเวชกุล
รุ่นปี 46
คณะวิศวกรรมศาสตร์ IUPUI-USA
 
“….”
 
“หนึ่งปีที่อเมริกาเป็น
ประสบการณ์ที่หาได้ไม่ง่าย การได้ไปรู้จักกับคนอื่น วัฒนธรรมแปลกๆไม่เคยเห็น อยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่
เมืองเหมือนกรุงเทพฯ ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่และกล้าตัดสินใจอะไรมากขึ้น
 
วรันธร ชัยเนตราภรณ์
รุ่นปี 46
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
“สิ่งที่เด็กได้รับมักเป็น
ประโยชน์สำหรับชีวิต
ของเขาได้เรียนรู้
กว้างขวาง รู้จักพึ่งตัวเอง  
และอยู่ได้ในทุกสถานการณ์
 
คุณพ่อของต้องตา หุตะสิงห์
รุ่นปี 46
เรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย
 
“….”
 
“ไปอเมริกามิใช่จะเรียนอย่างเดียว ผมอยู่ในไร่ได้
เห็นโลกกว้างมากมายครอบครัวใจดีพานั่งเรือ
สำราญไปหมู่เกาะเคย์แมนและจาไมก้า
 
ฉัตรเทพ เหล่าศิริรัตน์
รุ่นปี 45
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
“ผมได้ไปอยู่เมืองเล็กๆ ทำให้รู้จักและคุ้นเคยกับผู้คนอย่างมาก ได้ฝึกให้ตรงต่อเวลา มิฉะนั้นไม่ทันรถโรงเรียน”
 
ปรัชญา อรเอก
รุ่นปี 44
คณะวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
“….”
 
“สิ่งที่คิดไว้ก่อนไปกับสิ่งที่ได้รับเมื่อกลับมาต่างกันมาก แรกๆไปคิดว่าจะได้ท่องเที่ยวสนุกสนานอยู่ตลอด แต่ความจริงการอยู่กับสิ่งใหม่ๆ คือต้องพึ่งตนเอง ทำให้รู้จักคิดและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น รู้จักมองในมุมกว้างขึ้นและรับแนวคิดใหม่ๆ 1 ปีในอเมริกากับโครงการแลกเปลี่ยนฯ นี้ ได้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะ ถือว่าเป็น 1 ปีที่คุ้มค่า”

ศุภิกา จันทวานิช
รุ่นปี 43
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
“ได้เรียนรู้และปรับตัวให้เขายอมรับเรา ซึ่งแตกต่างจากเมืองไทยมาก เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆด้วย”

สริศส อินทะกนก
รุ่นปี 46
โรงเรียนอัมพรไพศาล, กรุงเทพฯ
 
“….”

“ทุกสิ่งในอเมริกาถือเป็นความคุ้มค่าของชีวิต
มันเหมือนเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของตัวเอง  
เล่นสกีและพละศึกษาเป็นอะไรที่สนุกมาก
 
รัฐภรณ์ เขื่อนศรี
รุ่นปี 46
โรงเรียนธีรกานท์, ลำพูน
 
“ชอบทุกอย่าง....
ครอบครัวและเพื่อนๆ ถ้าอยู่กรุงเทพฯ ผมคงไม่มีโอกาสเห็นฝูงกวางเข้ามาทักทายถึงสวนหลังบ้าน คงไม่มีโอกาสรับผิดชอบตัวเอง ทำให้รู้จักการวางแผนว่าเราจะทำอะไรต่อไป
 
นิพนธ์ เจียรธนะกานนท์
รุ่นปี 46
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ