ครอบครัว TWE

ถึงน้องๆ ทุกคน ทั้งที่มีชื่อและไม่มี (เพราะพี่ๆคงใส่ชื่อทุกคนไม่ไหว) ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษา และการงานในอนาคตต่อไปนะคะ WE ARE PROUND OF YOUR SUCCESS
10636064 683090141783310 2599804256116716830 n 
.ร. ทุน TWE Asian University และ ปริญญาตรีจาก University of East Anglia คณะ Economics and Politic Scienceปัจจุบันในวัย 25 ปี เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในลอนดอน  และดูแลโปรเจคของ London Fashion Weeks 2015

  

rawin

รวินทร์ เหรบัตย์ (ต้น)
2004
Summer course ที่ Melton College, York, UK
2006
Student Exchange ที่ Monterey High School, Lubbock, TX USA
2009
เกียรติประวัติคะแนนอันดับ 1 Admission ปี 2009 คณะนิติศาสตร์ สาขาศิลปะ-ฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ สาขาศิลปะ-ฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

teerasun

ธีรสันต์ นิยมสัตย์
2004
เรียนภาษาที่ Carleton University, Canada
2004
ปริญญาโท คณะวิศวะกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม University of Ottawa, Canada
2006
ปริญญาเอก คณะวิศวะกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม University of Ottawa, Canada
Sep 2009
ทำงานที่ประเทศเยอรมัน

saowarin

เศาวริน พงษ์พิพัฒน์พานิช
2004
Student Exchange ที่ Richmond Senior High School, Rockingham, NC USA
2004
High School ที่ John Barsby Community School, Nanaimo, Canada
2006
Bachelor of Commerce Transfer program ที่ Malaspina University-college, Nanaimo, Canada
Sep 2009
Bachelor of Commerce Degree ที่ University of Victoria, Victoria, Canada
ปัจจุบัน
ทำงานที่ ประเทศ Canada
 
 piyadeth
ปิยะเดช ทองสิมา
1999
Summer course ที่ Dominion English School, Christchurch, New Zealand
2000
เรียนภาษาที่ Phoenix Academy, Perth, Australia
2001
Bachelor of Commerce Degree ที่ University of Notre Dame, Perth, Australia
2005
Graduate Diploma of International System ที่ University of Notre Dame
2006
Master of Information and Communication Technology ที่ University of Notre Dame
ปัจจุบัน
ผู้จัดการ โรงพยาบาลนครธน

 

beung

บึง พลูวรลักษณ์
2007
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Florence, Italy
2007
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Bournemouth, UK
2007
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Amboise, France
2008
เรียนภาษาที่ Rennert Bilingual – New York, USA
2008
เรียนภาษาและถ่ายทำภาพยนตร์ที่ New York Film Academy - Budapest
2009
เรียนภาษาและเขียนบทภาพยนตร์ New York Film Academy – Los Angeles, USADigital Film Making – อาบูดาบี
ปัจจุบัน
นักคิด นักเขียน

Tron

ตรอน อรรถเวชกุล
2003
Student Exchange ที่ Marple Newtown High School, PA, USA
2004-2008
Bachelor of Science Major Computer Engineering ที่ Indiana University Purdue University Indianapolis, IN USA
2009
Business Certificate at San Diego State University (Forward to Master Degree)

Seamsuk

เสริมสุข ตั้งวงษ์เลิศ
1999
Summer course ที่ Capital Language Academy, New Zealand
2002
Summer course ที่ University of Victoria, Victoria, Canada
2003-2004
High School ที่ Lambrick Park Secondary School, Victoria, Canada
2005-2009
Bachelor of Business Administration ที่ University of Regina, Canada

piraporn

พิราภรณ์ เชี่ยวไพศาลกิจ
1999-2000
Student Exchange ที่ Garner High School, NC, USA
2000-2001
High School ที่ Nicholson Catholic College, Canada
2001-2005
Bachelor of Management Information System ที่ Asian University, Thailand
ปัจจุบัน
ผู้บริหารบริษัท Strong Pack

อธิ ตั้งต่อฤทธิ์
1999
Summer course ที่ Arbutus High School, Victoria, Canada
2004
เรียนภาษาที่ ABC English College, Queenstown, NZ
2009
จบปริญญาตรี คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
สัตว์แพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ราชครู

วิภาดา เสนะวงศ์
2005
เรียนภาษาที่ San Diego State University, San Diego, CA. USA
2006
เรียนภาษาที่ ENFOREX, Granada, Spain
2007
จบปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
แอร์โฮสเตส สายการบิน Japan Airlines

อัญชลี เสนะวงศ์
2005
เรียนภาษาที่ Language Studies International, San Diego, CA. USA
2006
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Toronto, Canada
ปัจจุบัน
นักศึกษาปีที่ 6 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญา อรเอก
2000
Student Exchange ที่ Delight High School, AR. USA
2001-2002
High School ที่ Bishop Kinney, New York, USA
2003
ปริญญาตรี ที่ Assumption University คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
ปัจจุบัน
พิธีกรและผู้ประสานงานโครงการดนตรีสากลสำหรับเยาวชน

วริษฐา นาครทรรพ
2000
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada
2001-2002
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Amboise, France
ปัจจุบัน
นักศึกษาปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรชพร คงวุฒิปัญญา
2007-2008
Target Pre-Session Program ที่ University of Leeds, Leeds, UK
2008-2009
MSC Finance, Leeds Metropolitan University, Leeds, UK

นพดล คงวุฒิปัญญา
2008
Summer course ที่ Globe English Centre, Exeter, UK
2009
Summer course ที่ Anglolang Academy of English, Scarborough, UK

วรัญญู ทวีรุจจนะ
2006
Student Exchange ที่ Massebsic High, WA. USA
ปัจจุบัน
นักศึกษาปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

ปาลิน ญาปกะวงศ์
2005
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada 2006
Summer course ที่ Anglolang Academy of English, Scarborough, UK
2007
Summer course ที่ ABC School of English, Queenstown, New Zealand
2008-2009
High School ที่ Rangiora High School, Rangiora, New Zealand

พิชญา ศรีทองทิม
2002
Summer course ที่ Spires English School, Christchurch, New Zealand
2004
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada
2006
Summer course ที่ Anglolang Academy of English, Scarborough, UK
2008
เรียนภาษาที่ ABC School of English, Queenstown, New Zealand
ปัจจุบัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรม สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพรว มนัสปิยะ
1999
Summer course ที่ Dominion English School, Christchurch, New Zealand
2006
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Vancouver, Canada
2008
จบปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทิวานันท์ อ่อมเจิม
2004
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada
2005
Student Exchange ที่ Osage Country R-1, MO, USA
ปัจจุบัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จิดาภา รัตนยานนท
2005
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada
2006
Summer course ที่ Anglolang Academy of English, Scarborough, UK
2007
Summer course ที่ Globe English Centre, Exeter, UK
2008-2009
Student Exchange ที่ Round Rock High School, TX. USA

อุทัยภัสสร์ เปี่ยมพงศ์สานต์
2007
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Lee Green, UK
ปัจจุบัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน

กวิน นันทเสรี
2001
Summer course ที่ GEOS, Victoria, Canada
2002
Summer course ที่ LSI, Auckland, New Zealand
2004
Student Exchange ที่ Unionville High School, PA USA
ปัจจุบัน
นักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สิริพิรุณ ปางกิตติพงศ์
2000
Summer course ที่ Capital Language Academy, New Zealand
2001
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada
2002-2003
High School ที่ Wellington Girls College, New Zealand
2003-2004
High School ที่ Wanganui Girls College, New Zealand
2004-2008
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน
ปริญญาตรี Fashion Design ที่ Central Saint Martins, UK

ชนาธินาถ โชติกสถิตย์
2000
Summer course ที่ ABC School of English, Queenstown, New Zealand
2001
Summer course ที่ Rangiora High School, Rangiora, New Zealand
2002-2003
Summer course ที่ Anglolang Academy of English, Scarborough, UK

ชนนิกานต์ ไตรยศ
2007
Summer course ที่ ABC School of English, Queenstown, New Zealand
2009
Summer course ที่ Anglolang Academy of English, Scarborough, UK

วรท สมบูรณ์เทอดธนา
2007
Summer course ที่ Globe English Centre, Exeter, UK
2009
Summer course ที่ Anglolang Academy of English, Scarborough, UK

รณิษฐา เลาหะจินดา
2005
Summer course ที่ FLS International, San Diego, USA
2009
Summer course ที่ Nature English Conversation School, London, UK

โชติกา ชัชวาลวานิช
2005
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada
2009
Summer course ที่ Nature English Conversation School, London, UK

คณิต ธูปวิโรจน์
2005
Summer course ที่ GEOS, Victoria, Canada
2009
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Auckland, New Zealand
ปัจจุบัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปาลิดา สกุลชัยวานิช
2005
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada
2007
Summer course ที่ Globe English Centre, Exeter, UK
2008
Summer course ที่ Rangiora High School, Rangiora, New Zealand

ปัทมาลา บุญเดช
2005
Summer course ที่ Delta School District, Delta, Canada
2008
High School Grade 10 ที่ St. Joseph High School, South Bend, IN
2009
High School Grade 11 ที่ St. Joseph High School, South Bend, IN

ลลิตภัทร สุธีวงศ์
2004
Summer course ที่ Anglolang Academy of English, Scarborough, UK
2005
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada
2006
Summer course ที่ Pan Pacific International English College, Victoria, Canada
2009
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Brighton, UK 6 เดือน
ปัจจุบัน
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขา ธูปวิโรจน์
1999
Student Exchange ที่ Prescott High School, AZ, USA
2003
เรียนภาษาที่ Eurocentres – Amboise, France
2005
จบปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
แอร์โฮสเตส สายการบิน Jet Star Airlines

นิติวัฒน์ ทรงวศิน
1999
Student Exchange เกรด 10 ที่ Texas High School รัฐ Texas
2003
High School เกรด 11 ที่ Acorn High School รัฐ Texas
2005
High School เกรด 12 ที่ Trinity Christian School รัฐ Texas
ปัจจุบัน
Humanity of Art: Concentration of Music (Voice and Piano) and Concentration of
Spanish Language and Culture (Foreign Language interpretation)
ที่ Texarkana College, Texarkana, Texas.
(Planning to transfer to Texas A&M University at Texarkana, Texas)
อุทุมพร ตั้งต่อฤทธิ์
2001
Exchange ที่ Griswold High School, Oregon USA
2007
จบปริญญาตรี Mahidol University International College, Bachelor of Arts in Tourism
Industry Management, Majoring in Hospitality Management and Minoring in Chinese
ปัจจุบัน
Secretary of the Executive Director บริษัทยาชิโร่ (นาฬิกาไฮ-เอ็น)