TWE Company Profile

Trans World Education LTD (TWE) สำนักงานตัวแทนการศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ..2527 โดยแนวความคิดของคุณหญิงบุพพัณฆ์ นิมมานเหมินท์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจไปศึกษาในต่างประเทศ ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ควบคู่กับการเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TWE ช่วยเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในประเทศไทย TWE มีผลงาน ชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และสถานทูตประเทศต่างๆ

ในระดับนานาชาติ TWE ยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างชาติเกือบทั่วทุกมุมโลกกว่าหนึ่งร้อยสถาบันให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย

TWE Company Vision

Build Yourself Competitive                                   

ACKNOWLEDGE Yourself from Competition

เราเชื่อว่าการศึกษาที่แท้จริง นอกจากจะต้องสร้างตนเองให้สามารถทัดเทียม และก้าวหน้าอยู่เสมอในโลกของธุรกิจแล้ว

นักเรียนจำเป็นต้องมีความตระหนักรู้ และเท่าทันความจริงของการแข่งขันในโลกแห่งจิตใจเช่นกัน

เราจึงมีจุดหมายที่เน้นการจัดการเป็น 2 ส่วน คือ

 1. การจัดการระบบการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โดยผู้มีประสบการณ์ตรงในวงการศึกษาต่อมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี และทีมงานที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ ซึ่งองค์กรให้ความสำคัญในการนำเสนอทางเลือกสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ ศักยภาพของแต่ละบุคคลมากที่สุด
 2. การจัดการเชิงวิชาการด้านจิตวิทยาและสังคม เพื่อเตรียมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจสำหรับนักเรียน เรามีทีมงานซึ่งประกอบด้วยคณะอาจารย์ วิทยากรอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการจัดปฐมนิเทศ สัมมนาเชิงวิชาการ จัดกลุ่มกิจกรรมสำหรับนักเรียน และนักศึกษาทั่วประเทศ

TWE Objective

Create opportunities for personal and professional growth and development

ด้วยประสบการณ์ในวงการการศึกษาต่อต่างประเทศที่สั่งสมมานานร่วม 30 ปี ประกอบกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนไทยขณะศึกษาอยู่ต่างประเทศ ทำให้ TWE เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้เราแนะนำ ให้คำปรึกษา เตรียมความพร้อม และบริหารจัดการทุกขั้นตอนของนักเรียนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาที่ดี ย่อมมาควบคู่กับความพร้อมทางด้านจิตใจ

ดังเช่นนโยบายและจุดมุ่งหมายต่อไปนี้

TWE POLICY
Create (Opportunities)
มองความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก สร้างโอกาสและสนับสนุนทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม
Quality (Performance)
ให้บริการอย่างมืออาชีพ คัดเลือกสถานบันและหลักสูตรที่มีมาตรฐานอย่างแท้จริง รวมทั้งจัดบริการพิเศษทางด้านจิตวิทยา/สังคมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของตนเองสูงสุด
Convenience (Process)
อำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ทุกขั้นตอนอย่างมีระบบ
Follow up (Services)
ติดตามผล และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะการศึกษา พร้อมจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

TWE Member and Governance

Honrary Board Member:


1. คุณหญิงบุพพัณฆ์ นิมมานเหมินท์ Honorary Board Adviser

คุณหญิงบุพพัณฆ์ นิมมานเหมินท์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Trans World Education, ltd (TWE) ในปี พ.ศ. 2527 และมีส่วนสำคัญในการผลักดันวงการศึกษาด้านต่างๆในประเทศไทย ท่านเป็นอาจารย์ที่ทุ่มเททั้งกายใจเพื่อพัฒนาการศึกษาในชนบทที่ยากไร้ และยกระดับการศึกษาในหลายๆ ด้าน จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4 ลำดับสำหรับความมุ่งมั่นที่จะเห็นการศึกษาไทยมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 2. นายสุทธิพันธุ์ นิมมานเหมินท์ Honorary Board Adviser
นายสุทธิพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ท่านเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่มีส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษาแก่องค์กร ท่านจบการศึกษาจาก Boston University, U.S.A. และรับตำแหน่งๆ สำคัญ เช่น ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองอธิบดีกรมสรรพากร และรองปลัดกระทรวงการคลัง จนกระทั่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดในเวลาต่อมา


Academic Division Member:

1. อ.แว่นทิพย์ นิมมานเหมินท์ Chairman of the Board /Senior Academic Consultant

อ. แว่นทิพย์ เป็นผู้ที่ปณิธาณมุ่งมั่นในการยกระดับการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักเรียนไทย ท่านเป็นผู้บุกเบิกวงการการศึกษาต่อในยุคแรกๆ และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกว่า 30 ปี ท่านเคยเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียน และมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย รวมทั้งสอนด้านสังคมศาสตร์ และการแพทย์แก่นักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันท่านยังคงทำหน้าที่ให้คำปรึกษาน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อที่ TWE ทั้งสาขากรุงเทพ และเชียงใหม่

2. น.ส.เกตุมณี นิมมานเหมินท์ Managing Director of TWE / Academic Consultant / วิทยากร

จากชีวิตในวัยเด็กที่ต้องติดตามบิดา นายสุทธิพันธ์ นิมมานเหมินท์ ทูตเศรษฐกิจประจำภาคพื้นยุโรปและสหราชอาณาจักร ระยะเวลาเกือบ 5 ปี ที่ประจำอยู่ประเทศอังกฤษ ณ. กรุงลอนดอน ทำให้พี่แก้มสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนภาษาไทย และเข้าใจปัญหาของการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นอย่างดีพี่แก้มจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมด้านจิตวิทยาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่สถาบันต่างๆ และองค์กรต่างๆ ดังเช่น

 

 • วิทยากรอบรม Personal Growth แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 1 – 4
 • วิทยากรโครงการอบรมนักเรียนแกนนำ “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น” โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
 • วิทยากร ”พัฒนาทักษะและคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการปรึกษา” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • นักจิตวิทยาชั่วคราวประจำสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยจัดกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่ผู้ติดเชื้อ H.I.V ผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และกลุ่มสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
 • วิทยากรโครงการ “เพื่อนสู่เพื่อน” เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น

  ปัจจุบัน ยังคงรับหน้าที่เป็นวิทยากรรับเชิญ และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ทรานส์ เวริล์ด เอดิวเคชั่น (TWE) ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการที่ก้าวหน้า พร้อมด้วยการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ

 

3. น.ส. อังคณา นักสำรวจ Work Exchange Director of TWE /วิทยากร

มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาจิตวิทยาการปรึกษา หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานผ่านการเป็นนักจิตวิทยาให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆมาพอสมควร ในปี 2007 พี่อังได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ California, USA ระยะเวลา 1 ปี ในช่วงเวลาหนึ่งปีนั้น นอกจากการเรียนรู้และสะสมทักษะชีวิตในด้านต่างๆแล้ว ยังได้เข้าร่วมการอบรมด้าน Vocational & Career Development ซึ่งเป็นการเอื้อให้บุคคลพัฒนาตนเองตาม career path ที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของ TWE ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองของน้องๆผ่านประสบการณ์ที่มีคุณค่า

นอกจากนี้พี่อังยังเข้าร่วมงานกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระดับนานาชาติในฐานะเจ้าหน้าที่เยาวชน ร่วมปฏิบัติงานกับเยาวชนจากภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น สพฐ. ,สอปต.
ในส่วนของการเป็นนักจิตวิทยา พี่อังเป็นวิทยากรในการจัดการอบรมให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ราชภัฎนครราชสีมา เป็นต้น รวมทั้งจัดงานรณรงค์ทางสังคมโดยจัดอบรมเทคนิคการจัดการรณรงค์ให้แก่แกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น ปัจจุบันมีงานหลัก คือดูแลและให้การปรึกษาแก่น้องๆที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับบริษัท TWE

4. น.ส. อารดา แสงสุข (พี่นะ) จะช่วยดูแลเรื่องเตรียมเอกสารวีซ่าและ ตั๋วเครื่องบินให้น้องๆ

5. น.ส. ธนพร นกเล็ก (พี่รุ่ง) จะช่วยดูแลเรื่องเอกสารวีซ่าและพาน้องๆ ไปยื่นวีซ่า

Academic Counseling Psychologist Member:

1. น.ส. พิมพนิต คอนดี (พี่แมงปอ) วิทยากร TWE

แฟนพันธุ์แท้ลอนดอนประจำ TWE ไม่มีใครชิงตำแหน่งนี้จากพี่แมงปอไปได้ พี่แมงปอจบการศึกษาจาก Birkbeck, University of London ; The British Association of Art Therapist. เป็นดีกรีใบที่3 หลังจากคว้าปริญญาตรีจากสาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจบการศึกษาไม่นานพี่แมงปอก็เข้าทำงานเป็นอาจารย์ของมหาจุฬาลงกรณ์อยู่ช่วงหนึ่ง ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก ด้านจิตวิทยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเวลาว่างมาให้คำแนะนำน้องๆที่ TWE และทำงานเป็นอาจารย์สอนดนตรีให้กับเด็กๆ โดยมุ่งมั่นค้นคว้าเรื่องการพัฒนาดนตรีและศิลปะบำบัดในประเทศไทยอีกด้วย

2. น.ส.วรัญญา วชิโรดม (พี่ส้ม) วิทยากร TWE

จากบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พี่ส้มเข้าศึกษาต่อที่คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านจิตวิทยาเพื่อพัฒนาบุคคล พี่ส้มจึงเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพราะใจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่อบรม/สัมมนาแก่นักเรียน/นักศึกษา คณาจารย์และองค์กรต่างๆทั่วประเทศไทย ในหัวข้อที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคม พร้อมกันนี้พี่ส้มยังปฎิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ให้กับมหาจุฬาลงกรณ์ หลักสูตรพุทธศาสนาและศิลปะแห่งชีวิต สาวิกาสิขาลัย เสถียรธรรมสถาน รวมทั้งเป็นวิทยากรอิสระให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมการปรึกษาของ TWE ในการจัดสัมมนาต่างๆ ตัวอย่างการทำงานที่ผ่านมา เช่น

 • นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ให้บริการปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และครู
 • วิทยากร ”พัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” แก่นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท ณ.จังหวัดขอนแก่น
 • วิทยากรค่าย Personal Growth แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 1 - 4
 • วิทยากรโครงการ “แกนนำเยาวชนระดับชาติ” โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ(ยสส.) เป็นต้น

3. นายสัณห์ชาย โมสิกรัตน์ (พี่ก๊ะ) วิทยากร TWE

หลังจากจบการศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มศว.ประสานมิตร พี่ก๊ะได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตได้ไม่นาน พี่ก๊ะก็เริ่มทำงานโดยดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำโครงการพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต มหาจุฬาลงกรณ์ ก่อนที่จะผันตัวเองออกมาเป็นวิทยากรและกระบวนกรอิสระ (Group Counseling Facilitator / Group Leader) ในการอบรมและการสัมนาเชิงปฏิบัติการในงานการพัฒนามนุษย์ ปัจจุบันนอกจากการเป็นที่ปรึกษาให้กับ TWE แล้ว พี่ก๊ะยังเป็นวิทยากรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์, สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย, สถาบันราชานุกูล รวมทั้งสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์อีกด้วย


TWE Resume

TWE ดำเนินงานด้านแนะแนวศึกษาต่อด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ผลงานบางส่วน มีดังนี้

โครงการแลกเปลี่ยน
21 ก.ค 2542
นำคณะนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนรุ่นปี 42 เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากประธานรัฐสภา และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ.ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา
2 ส.ค 2543
นำคณะนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนรุ่นปี 43 เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ.ตึก ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
28 พ.ค 2543
มอบทุนสำหรับเยาวชนโครงการแลกเปลี่ยนจำนวน 1 ทุน ผ่านทางสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กับ นายชัยพร พลพล ชั้น ม. 5 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อ.สิเกา จ.ตรัง
26 ก.ค 2549
นำคณะนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนรุ่นปี 49 เข้าพบเจ้าหน้าที่กงสุลประจำสถานทูตอเมริกา จ.เชียงใหม่ ณ.ห้องประชุม AUA จ.เชียงใหม่
2549-2550
TWE มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน จำนวน USD 10,000 ให้กับเยาวชนภาคเหนือในการเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน เยาวชนเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในอเมริกา
2551
TWE มอบทุนการศึกษาพิเศษจำนวน 10 ทุน จำนวน USD 10,000 ให้กับเยาวชนทั่วประเทศในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในอเมริกา มอบทุนอาจารย์และนักเรียน
11 ต.ค 2543
TWE มอบทุนเรียนภาษาจำนวน 4 สัปดาห์ จากสถาบัน OMNICOM SCHOOL OF ENGLISH ที่ ALBERTA ประเทศ CANADA ให้กับอาจารย์ปฐมา สิมะวัฒนะ จากโรงเรียนอัสสัมชันบางรัก
20 ก.ค 2548
TWE มอบทุนเรียนภาษาจำนวน 4 สัปดาห์ จากสถาบัน PAN PACIFIC INTERNATIONAL ENGLISH COLLEGE, VICTORIA, CANADA ให้กับ อาจารย์ศิริพร เกียรติรัตนเสวี จากโรงเรียนราชินี และ อาจารย์สุรีวรรณ ศรีสูงเนิน จาก โรงเรียนอัสสัมชันนครราชสีมา
2 เม.ษ 2552
TWE มอบทุนเรียนภาษาจำนวน 4 สัปดาห์ จากสถาบัน SPROTT SHAW INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE, VICTORIA ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชินี 1 ทุน
มอบทุนอาจารย์และนักเรียน
11 ต.ค 2543
TWE มอบทุนเรียนภาษาจำนวน 4 สัปดาห์ จากสถาบัน OMNICOM SCHOOL OF ENGLISH ที่ ALBERTA ประเทศ CANADA ให้กับอาจารย์ปฐมา สิมะวัฒนะ จากโรงเรียนอัสสัมชันบางรัก
20 ก.ค 2548
TWE มอบทุนเรียนภาษาจำนวน 4 สัปดาห์ จากสถาบัน PAN PACIFIC INTERNATIONAL ENGLISH COLLEGE, VICTORIA, CANADA ให้กับ อาจารย์ศิริพร เกียรติรัตนเสวี จากโรงเรียนราชินี และ อาจารย์สุรีวรรณ ศรีสูงเนิน จาก โรงเรียนอัสสัมชันนครราชสีมา
2 เม.ษ 2552
TWE มอบทุนเรียนภาษาจำนวน 4 สัปดาห์ จากสถาบัน SPROTT SHAW INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE, VICTORIA ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชินี 1 ทุน

 

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน
1997
- CHESTER COLLEGE
- WINSOR GROUP
- FLS GROUP
- FARRINGTON GROUP
- HAROGATE GROUP
โรงเรียนลาซาล
โรงเรียนอัมพรไพศาล
โรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนราชินี
1999
- PERTH GROUP
โรงเรียนอัสสัมชันอุบลราชธานี
2000
- CHESTER GROUP
โรงเรียนเทพศิรินทร์
2001
- VICTORIA GROUP
- USA– CANADA GROUP
- PAN PACIFIC INTERNATIONAL ENGLISH COLLEGE
VICTORIA
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
อาจารย์โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนราชินี
2002
- ST. PAUL SCHOOL
โรงเรียนราชินี
2003
- ANGLOLANG ACDEMY OF ENGLISH, SCARBOROUGH
- ABBOTSFORD SCHOOL
- CHURCHILL HOUSE
โรงเรียนราชินี
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์
2004
- ANGLOLANG ACDEMY OF ENGLISH, SCARBOROUGH
- MELTON COLLEGE, YORK
โรงเรียนราชินี
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
2005
- PAN PACIFIC INTERNATIONAL ENGLISH COLLEGE, VICTORIA
โรงเรียนราชินี
2006
- RANGIORA HIGH SCHOOL,NZ
- PAN PACIFIC INTERNATIONAL ENGLISH COLLEGE,
VICTORIA
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนราชินี
2007
- RANGIORA HIGH SCHOOL, NZ
โรงเรียนราชินีบน
2008
- LINCOLN HIGH SCHOOL,NZ
- RANGIORA HIGH SCHOOL, NZ
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนราชินี
2009
- SPROTT SHAW INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE,
VICTORIA
โรงเรียนราชินี
2010
- Anglolang  Academy of English  ,UK
- Dominion English School , NZ  
- Sidmouth International School, UK
โรงเรียนราชินี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กลุ่มนักเรียนคละโรงเรียนของ TWE
2011
- Anglolang  Academy of English  ,UK
- Dominion English School , NZ  
- Sidmouth International School, UK
- Anglolang  Academy of English  ,UK
- Dominion English School , NZ  
 
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนราชินี
กลุ่มนักเรียนคละโรงเรียนของ TWE
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 
2012
- Anglolang  Academy of English  ,UK
- Dominion English School , NZ  
- Anglolang  Academy of English  ,UK
- Dominion English School , NZ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ อบจ.จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนจิตรลดา
กลุ่มนักเรียนคละโรงเรียนของ TWE
โรงเรียนราชินี
2013
- Anglolang  Academy of English  ,UK
- Harrow House International College, UK
- ISIS Study Centres Greenwich, UK
-EUROCENTRES, France
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ อบจ.จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนราชินี , โรงเรียน จิตรลดา
กลุ่มนักเรียนคละโรงเรียนของ TWE
โรงเรียนราชินีบน
2014
- Anglolang  Academy of English  ,UK
- Harrow House International College, UK
- Ovingdean Hall International Language College ,UK
-SKOLA English Study Tours, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ อบจ.จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนราชินี , โรงเรียน จิตรลดา
โรงเรียน จิตรลดา
โรงเรียน จิตรลดา

TWE Services

การบริการของ TWE แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังเช่นจุดมุ่งหมายของบริษัท คือ

1. การให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศทุกขั้นตอนอย่างมีระบบแบบ One – Stop – Service: ดังนี้

 • ให้คำปรึกษา และจัดหาข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
 • ช่วยวางแผนการศึกษา จัดหารายละเอียดของหลักสูตร ค่าเล่าเรียน และระเบียบการเพื่อการสมัครเรียน
 • ดำเนินการสมัครเรียนในทุกระดับชั้น ทุกขั้นตอน ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม จนกระทั่งหลักสูตรปริญญา
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารในการยื่นขอวีซ่าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการหาที่พักและรถรับส่งที่สนามบิน
 • จัดหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
 • ให้ข้อมูลและจัดทำการประกันสุขภาพระหว่างศึกษาต่อ
 • ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง พร้อมแจกเอกสารและคู่มือการเตรียมความพร้อม
 • ติดตามผล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา

2. การให้บริการด้านวิชาการเชิงจิตวิทยาและสังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อน และ/หรือ หลังเดินทาง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตควบคู่กันไป เช่น การจัดสัมมนาเชิงกิจกรรมสำหรับกลุ่มนักเรียนก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ การจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การจัดสัมมนาเรื่องการปรับตัวอย่างเข้าใจและยืดหยุ่น รวมทั้งทักษะในแง่มุมสังคมต่างๆ อีกหลากหลายหัวข้อจากกลุ่มอาจารย์ วิทยากรอิสระ มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ TWE ยังรับจัดสัมมนาเชิงจิตวิทยาสำหรับองค์กรต่างๆ โดยระบุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ เพื่อให้ TWE ดำเนินการเสนอรายละเอียดต่อไปคะ


WHY TWE

 1. เป็นผู้นำอันดับต้นด้านบริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มีศิษย์เก่าที่ร่วมเติบโตและให้ความไว้วางใจกว่า 10,000 คน
 2. ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านวงการศึกษามายาวนาน ร่วมด้วยทีมนักจิตวิทยาในบรรยากาศเป็นกันเอง
 3. ให้บริการเและดูแลแบบ Individual Serve
 4. เป็นตัวแทนสถาบันชั้นนำ และได้มาตรฐานการศึกษาในประเทศต่างๆ คัดเลือกกว่าหนึ่งร้อยสถาบันคุณภาพเท่านั้น
 5. เลือกเรียนได้ 8 ภาษา ใน 18 ประเทศทั่วโลก
 6. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการอย่างกว้างขวางและยืดหยุ่น ให้เลือกครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่น้องๆวัยมัธยมจนกระทั่งผู้ที่ทำงานแล้ว ทั้งระยะสั้นและยาว
 7. ติดต่อได้ง่าย อยู่ใจกลางสยามสแควร์ ชั้น 2 ลิโด้
 8. One stop service
 9. เปิดบริการ Online MSN เพื่อตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาแก่น้องๆ ทั้งในและต่างประเทศตลอดเวลาทำการ
 10. มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และดำเนินงานบนพื้นฐานจริยธรรมด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน เราแก้ปัญหาและทำให้คุณไปสู่ทุกความมุ่งหวังได้อย่างมีประสิทธิผล
onlineap2